måndag 31 januari 2011

Mare Boreale - Nordanvindens Hav

Råneå Båtklubb har tillsammans med näringsidkare, markägare och boende i området ansökt om projektstöd via Mare Boreale för en förstudie av utveckling för Kängsö fiske- och småbåtshamn. Förstudiens syfte är att skapa ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete i området samt kostnadsberäkna de förändringar som behövs för att utveckla området. Vår ansökan har behandlats och beviljats av Mare Boreales styrelse samt Länsstyrelsen.

Mare Boreale är ett Leaderområde inom EU för samverkan i Bottenvikens kust- och skärgårdsområde. Leader är en metod för landsbygdsutveckling som betyder "samverkande åtgärder för ekonomisk utveckling på landsbygden". Arbetsmetoden bygger på samverkan, nytänkande, lokal förankring, nätverk och partnerskap.

Mare Boreale omfattar kust- och skärgårdsområdet mellan Haparanda och Skellefteå. Det är byautvecklingsgrupper, företag, privatpersoner och många fler parter som har bildat Mare Boreale där målet är "att utifrån områdets natur- och kulturvärden öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv".

Olika aktörer inom området, t ex ideella föreningar, har möjlighet att ansöka om medel för att genomföra projekt som ligger i linje med Mare Boreales utvecklingsstrategi och följa kriterierna
  • natur och miljö
  • ekonomisk tillväxt
  • medvetenhet om områdets särart
  • infrastruktur
Projektledare för Kängsö-projektet är Hans Karlsson, vice ordförande RBK. I projektgruppen återfinns ytterligare en representant för båtklubben, en för yrkesfiskarna, en för näringsidkare i hamnen, en boende i området, en representant för turistverksamheten längs älvdalen och två från Rånbyns samfällighetsförening. I projektgruppen deltar också Hans Sundvall, konsult, till hjälp med dokumentation och kostnadsberäkningar.

Vid ev frågor, funderingar och förslag tag kontakt med Hans Karlsson. Han kan nås på tel 0921-508 00, kvällstid, och 070-240 15 43, dagtid.

Läs gärna mer på Mare Boreales hemsida http://www.mareboreale.se/.